Zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników


Zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie spory fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy stan prawny i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą także kwestie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. profil pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r.. warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r.. Regulacje legislacyjne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą. Kodeks pracy. akty wykonawcze do Kodeksu pracy. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wspólnie z aktami wykonawczymi. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO). Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej. prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej. reguły zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie). innymi słowy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania względem systemów teleinformatycznych. czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD?. zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych. zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej. obowiązki informacyjne pracodawców. reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe. bezdziennikowy system kancelaryjny. wykorzystanie od kiedy regulamin pracy i wynagradzania wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych dodatkowo akt osobowych. pisma, sprawy, akta, jak prowadzic dokumentacje pracownicza teczki. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy. który jest wpływ oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej. porządkowanie akt osobowych. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.

Komentarze: 2


noavatar.png
Anna Zysnarska kierownik 2020-03-09

Wspaniałe obrazy! To jest typ informacji, które mają być udostępniane w internecie. Dygresja w Google nie polega już na umieszczaniu tej górnej części wydawniczej!

noavatar.png
Paweł Janda autor komentarzy 2020-04-29

Jak tylko odkryłem tę witrynę, poszedłem na facebook, aby podzielić się z nimi nią.