czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w


czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na osiągnięcie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest wówczas poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne na rzecz dokumentacji pracowników zatrudnionych w różnorodnych okresach. W trakcie szkolenia drobiazgowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą także kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł z aspektu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, sieci archiwów państwowych, licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych, zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Pojęcie dokumentacji pracowniczej, zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r., typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r., Regulacje ustawowe w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, elektronizacja dokumentacji pracowniczej, normy zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), oznacza to możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych, innymi słowy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny innymi słowy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?, reguły kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, dokumentacja elektroniczna w administracji publicznej normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom także osobom uprawnionym, Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych pisma, sprawy, akta, teczki, Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, jaki jest wpływ oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej porządkowanie akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 1


noavatar.png
Paulin Tacjano 2020-05-09

Po prostu chcę powiedzieć, że jest to bardzo przydatne, dzięki za poświęcenie czasu na napisanie tego.