Dane personalne co to jest według


Dane personalne co to jest według RODO zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt oraz wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Wprowadzenie do innowacyjnych artykułów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO). Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na aktualnych i śmiałych zasadach. Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Analiza definicji ustawowych (dane osobowe zespół danych przetwarzanie danych ADO IOD UODO), Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne), Nietypowe dane osobowe wizerunek dane biometryczne skecz IP komputera nagrania głosowe, Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy?, Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?, Czy dane służbowe podlegają ochronie?, Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej problemy pożyteczne stanowisko UODO, RODO /GPDR definicje zasady legalnego przetwarzania danych uzyskiwania zgód prawa obywateli, Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa, Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel przemian i efekty), Dane personalne co to jest według RODO, Zasady przetwarzania danych w RODO, Dane zwykłe a dane wrażliwe jak przebiega podział?, Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody, Przetwarzanie danych, Powierzenie przetwarzania danych, Zbiór danych czym jest według RODO?, Zasada profilowania, Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default, Szkolenia organizowane poprzez Inspektora Ochrony Danych, Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności, Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania, Kiedy można zbierać dane wrażliwe?, Prawa obywatela obowiązek uaktualnienia obowiązek informacyjny i sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych, Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?, Czy dopuszczalne jest kserowanie innymi słowy skanowanie dowodów osobistych obywateli?, Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?, W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?, Prawa osób których dane dotyczą, prawo do uzyskania kopii danych;, prawo do bycia zapomnianym;, prawo do ograniczenia przetwarzania;, prawo do przenoszenia danych;, prawo do sprostowania danych, RODO a BHP zagadnienia praktyczne, Przetwarzanie danych osobowych pracowników. Wypadki przy pracy procedura powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku, Współpraca z firmami zewnętrznymi. RODO a BHP działalność gospodarcza z obszaru BHP, Powierzanie i udostępnianie danych osobowych, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Jak długo zapisywać dokumentację?, W który sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem?, Jak bezpiecznie zniszczyć dane?. Urząd Ochrony Danych Osobowych Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe, Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO, Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?, Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych również pracowników, Odpowiedzialność karna Administratora Danych, Archiwa a RODO czyli przesłanka prawna. Ochrona danych osobowych w archiwum przesłanka prawna obowiązująca od 25 maja 2018. Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO) Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym osobą zajmującą się archiwum składnicą nowe obowiązki i zadania archiwisty. Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach składnicach akt -zasada legalności -zasada adekwatności -zasada celowości -zasada ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie warunki formalne trzeba spełnić oraz jakie środki wdrożyć. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?. Kwestia udostępniania dokumentacji dane personalne zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Kwerendy zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie np skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe Czy możemy udostępniać takie skany jeżeli nie mamy informacji oznacza to podmiot żyje?. Czy możemy udzielać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda kiedy inspektor ochrony danych osobowych każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?. Czy można toczyć mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego to znaczy ten mail wymaga szyfrowania?. Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli innymi słowy ekspertyzy archiwalnej w placówkach nadzorowanych poprzez Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo płacowa. Dokumentacja finansowo księgowa

Komentarze: 2


noavatar.png
książka covid 19 powiaty 2020-04-21

Dziękuję, Właśnie szukałem informacji w przybliżeniu tego tematu przez długi czas, a twoje największe odkryto do tej pory. Ale co dotyczy dolnej linii? Czy jesteś pewny co do źródła?

noavatar.png
Bogusław Nowakowski i wzory pozwów 2020-05-10

Nie wiem, gdzie otrzymujesz informacje, ale dobry temat. Muszę spędzić trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej lub zrozumieć więcej. Dzięki za świetne info szukałem informacji o mojej misji.