Prowadzenie ksiąg rachunkowych posiłek


Prowadzenie ksiąg rachunkowych posiłek w szkole i w domu w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rejestr księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakże i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane poprzez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Omówione zostaną problemy z realizacją plany finansowego wydatków i dochodów również upoważnienia w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi ośrodkom pomocy społecznej na rok 2020. Podczas artykułu uczestnicy dowiedzą się : Jak prawidłowo zbudować program pieniężny zysków i wydatków, Jak dopełniać przemian w planie finansowym wyrażenie omowne upoważnień w tym zakresie, Jak wydatkować dotacje z budżetu państwa komu można powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej w toku realizowanych zadań, Jak konstruować budżety na potrzeby realizacji programów resortowych SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu, Jak ewidencjonować na kontach księgowych koszty i wydatki, dochody i przychody w podziale na pojedyncze zadania z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, Jak sporządzać sprawozdania budżetowe dodatkowo ich powiązanie z sprawozdawczością w aplikacji CAS. Polecamy również Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS, za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Upoważnienia na rzecz głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób którym powierzono obowiązki w zakresie:, zamówień publicznych, dokonywania wydatków, VAT centralizacja, opłaty budżetowych, Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym omówienie wszystkich upoważnień dla organu zarządzającego i kierownika jednostki, Dyscyplina finansów publicznych Omówienie podstawowego obszaru naruszeń mogących zalegać w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych, Plan finansowy podstawą dokonywania wydatków budżetowych Omówienie zasad dokonywania przemian w planach finansowych dodatkowo zatwierdzania tych zmian, Ewidencja/schemat księgowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym, osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych a odpowiedzialność ośrodków pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze, kapitał alimentacyjny „dobry start” dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne i inne, wydatki bieżące faktury za media zakupy usługi szkolenia opłaty sorty i inne, wynagrodzenia indeks poszczególnych składników wynagrodzeń, Ewidencja/schemat księgowy przychodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, odpłatności za świadczone usługi usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych pobyt w ośrodkach wsparcia obiady dla seniorów, zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń, Zadania OPS rządowe i samorządowe, omówienie poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dodatkowo prawidłowy aspektu ich rozliczeń:, zadania samorządowe zasiłki celowe pobyt w DPS schronisko na rzecz bezdomnych, usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin, zadania rządowe § 201 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne kasa alimentacyjny karta dużej rodziny, zadania rządowe § 203 składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek z przerwami zasiłek stały dożywianie zasiłki i stypendia szkolne asystenci rodzin, Sprawozdanie budżetowe:, podział sprawozdań, kalendarium sprawozdawczości, sprawozdanie Rb-27S, sprawozdanie Rb – 27 ZZ, sprawozdanie Rb – 28S, sprawozdanie Rb- 50, sprawozdania z operacji finansowych, Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego także UE, umów zasad realizacji poszczególnych programów ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie:, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 rż, usługi opiekuńcze „75+”, opieka wytchnieniowa, centrum opiekuńczo – mieszkalne, posiłek w szkole i w domu, projekty dofinansowane z UE WUP ROPS

Komentarze: 2


noavatar.png
Mirosław Andronie 2020-04-21

Wow, niesamowity format blogu! Od jak dawna blogujesz? sprawiasz, że blogowanie staje się łatwe. Ogólny wygląd Twojej witryny jest doskonały, tak starannie jak materiał treści!

noavatar.png
Ewa Sobińska właściciel firmy audytorskiej 2020-05-20

Po prostu nie mogłem odejść od Twojej witryny przed sugestiami, że rzeczywiście podobało mi się standardowe informacje osoby dostaw dla swoich gości? Wrócę bez przerwy do kontroli nowych stanowisk