Prawo

Upadłość i od kiedy nowe prawo

Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane rezygnacja z odpłatności za udostępnianie

Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik także wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z aspektu

Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Nowelizacja KSH Akcje zdematerializowane

Nowelizacja KSH Akcje zdematerializowane a układy majątkowe małżeńskie ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne obowiązek ustanowienia

Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Elektronizacja zamówień publicznych wyjaśnianie

Elektronizacja zamówień publicznych wyjaśnianie treści oferty w trybie art 87 ustawy i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0


Ustawa o ochronie osób i mienia tekst jednolity i Działy

Ustawa o ochronie osób i mienia tekst jednolity i Działy prawa karnego procesowego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia także zarzutów i wniosków.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 0


Gospodarka odpadami BDO 2020

Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 1


Gmina i stwierdzenie nieważności

Gmina i stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy skutek wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 1


Strona www jest przeznaczony przede wszystkim

Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów również aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.

Dodany: 2020-02-13 | Komentarze: 0