Nowe prawo budowlane rezygnacja z odpłatności za udostępnianie


Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik także wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich brak dotychczasowej możliwości udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze względu na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały dodatkowo regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo przeniesienie części treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r do materii Ustawy Prawo geodezyjne i zmiana Ustawy Prawo budowlane konsekwencja zmian Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dawny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik jest spowolniony po największej części wskutek na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.